มีผู้เข้าชมทั้งหมด :: 54837
 
 


หลักสูตร AUA Young Learner


หลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของอเมริกันและประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

การเรียนการสอน

- เรียนภาษาอังกฤษในลักษณะเดียวกับหลักสูตรปกติ
- ให้นักเรียนมีความสนุกสนาน กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่หลักสูตรปกติของ AUA

AUA Young Learner Program


The Young Learners Program at AUA Bangsaen is specially designed for students that want to improve and develop their English listening, speaking, reading, and writing skills but are too young to study in AUA’s regular program. Courses are offered on Saturdays and Sundays and when a student has reached the age of 15 and/or has completed Mathyom 3, he or she can then join a regular program class that suits his/her level of ability.
 Course goals :
- To provide the same quality of instruction and course materials as the Regular program.
- To provide fun, relevant and engaging lessons for the students.
- To provide a smooth transition for younger students into the AUA Regular program.

 

เอ.ยู.เอ บางแสน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-395015, 038-102284 Fax. 038-393469