มีผู้เข้าชมทั้งหมด :: 54837
 
 สมัครวันนี้เรียนวันนี้ Click


สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Click


สำหรับผู้มีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อย Click

กำหนดการเปิดเรียน ปี พ.ศ. 2562

เทอม 1

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (30 ชม.)
วันธรรมดา
เวลา 09.30 - 12.30 น. และ 18.15 - 21.15 น.

เปิดเรียน : 14 ม.ค. – 21 ก.พ. 2562
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 1 ธันวาคม 2561  – 10 ม.ค. 2562

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (30 ชม.)
วันเสาร์+วันอาทิตย์
เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 12.45 - 15.45 น.

เปิดเรียน : 12 ม.ค. – 17 ก.พ. 2562
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 1 ธันวาคม 2561  – 10 ม.ค. 2562


เทอม 2

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (30 ชม.)
วันธรรมดา
เวลา 09.30 - 12.30 น. และ 18.15 - 21.15 น.

เปิดเรียน : 4 มี.ค. – 11 เม.ย. 2562
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 28 ม.ค. – 28 ก.พ. 2562

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (30 ชม.)
วันเสาร์+วันอาทิตย์
เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 12.45 - 15.45 น.

เปิดเรียน : 2 มี.ค.- 7 เม.ย.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 28 ม.ค. – 28 ก.พ. 2562


 


** นักศึกษาทุกท่านที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ในโรงเรียนสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ.
จะต้องผ่านการสอบเทียบชั้น (Placement Test )
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ของแต่ละท่านเอ.ยู.เอ บางแสน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-395015, 038-102284 Fax. 038-393469