มีผู้เข้าชมทั้งหมด :: 54023
 
 สมัครวันนี้เรียนวันนี้ Click


สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Click


สำหรับผู้มีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อย Click

กำหนดการเปิดเรียน ปี พ.ศ. 2561

เทอม 1

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (30 ชม.)
วันธรรมดา
เวลา 09.30 - 12.30 น. และ 18.15 - 21.15 น.
เปิดเรียน : 15 ม.ค. - 15 ก.พ. 61
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ม.ค. 61
สอบวัดระดับ : 7 - 14 ม.ค. 61

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (30 ชม.)
วันเสาร์+วันอาทิตย์
เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 12.45 - 15.45 น.
เปิดเรียน : 20 ม.ค. - 18 ก.พ. 61
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ม.ค. 61
สอบวัดระดับ : 7 - 14 ม.ค. 61

หลักสูตร Junior English for Communication
หลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมต้น ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนามพร้อมสาระเต็มเปี่ยม
วันเสาร์+วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 12.45 - 15.20 น.
เปิดเรียน : 20 ม.ค. - 18 ก.พ. 61
สมัครเรียนได้ทันที ไม่ต้องสอบวัดระดับ


หลักสูตร Conversation Time
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษแบบเป็นกันเอง เพื่อเพิ่มทักษะการฟังและจับใจความ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ครูเจ้าของภาษาอย่างอิสระ ในหัวข้อการสนทนาที่คุณมีส่วนร่วมในการกำหนด
วันจันทร์ - พฤหัส เวลา 17.00 - 18.00 น.


หลักสูตร Online Writing Course
พัฒนาทักษะการเขียนอย่างถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจลักษณะและโครงสร้างของการเขียนที่ถูกต้อง
สามารถเขียนเรียงความและสามารถเขียนในเชิงธุรกิจได้

 

หลักสูตร Private Course (10 ชม. ขึ้นไป)
การเรียนแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนสามารถกำหนดวัน เวลา หรือหัวข้อในการเรียนได้เอง
เช่น Conversation, Interview skills, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทาง
ตามที่ผู้เรียนต้องการ
** นักศึกษาทุกท่านที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ในโรงเรียนสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ.
จะต้องผ่านการสอบเทียบชั้น (Placement Test )
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ของแต่ละท่านเอ.ยู.เอ บางแสน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-395015, 038-102284 Fax. 038-393469