มีผู้เข้าชมทั้งหมด :: 53921
 
 สมัครวันนี้เรียนวันนี้ Click


สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Click


สำหรับผู้มีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อย Click

กำหนดการเปิดเรียน ปี พ.ศ. 2560

เทอม 4

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (วันธรรมดา)
เปิดเรียน : 12 มิ.ย. - 20 ก.ค.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 22 พ.ค. - 11 มิ.ย.
สอบวัดระดับ : 5 - 11 มิ.ย.

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (วันเสาร์+วันอาทิตย์)
เปิดเรียน : 17 มิ.ย. - 23 ก.ค.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 22 พ.ค. - 11 มิ.ย.
สอบวัดระดับ : 5 - 11 มิ.ย.

เทอม 5

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (วันธรรมดา)
เปิดเรียน : 31 ก.ค. - 7 ก.ย.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 10 - 30 ก.ค.
สอบวัดระดับ : 24 - 30 ก.ค.

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (วันเสาร์+วันอาทิตย์)
เปิดเรียน : 5 ส.ค. - 10 ก.ย.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 10 - 30 ก.ค.
สอบวัดระดับ : 24 - 30 ก.ค.

เทอม 6

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (วันธรรมดา)
เปิดเรียน : 18 ก.ย. - 26 ต.ค.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 28 ส.ค. - 17 ก.ย.
สอบวัดระดับ : 11 -17 ก.ย.

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (วันเสาร์+วันอาทิตย์)
เปิดเรียน : 23 ก.ย. - 29 ต.ค.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 28 ส.ค. - 17 ก.ย.
สอบวัดระดับ : 11 -17 ก.ย.

เทอม 7

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (วันธรรมดา)
เปิดเรียน : 6 พ.ย. - 14 ธ.ค.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 16 ต.ค. - พ.ย.
สอบวัดระดับ : 30 ต.ค. - 5 พ.ย.

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (วันเสาร์+วันอาทิตย์)
เปิดเรียน : 11 พ.ย. - 17 ธ.ค.
รับสมัครและลงทะเบียนเรียน : 16 ต.ค. - พ.ย.
สอบวัดระดับ : 30 ต.ค. - 5 พ.ย.

** นักศึกษาทุกท่านที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ในโรงเรียนสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ.
จะต้องผ่านการสอบเทียบชั้น (Placement Test )
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ของแต่ละท่านเอ.ยู.เอ บางแสน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-395015, 038-102284 Fax. 038-393469