ใบลงทะเบียนสมัครเรียน

APPLICATION FOR ADMISSION

วันที่สมัครหรือกรอกข้อมูล / Date of Register


วันที่ / Date เดือน / Month ปี / Year (ค.ศ.)

ข้อมูลผู้สมัคร / Personal Information
นาย / Mr. นางสาว / Miss นาง / Mrs.
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ / Name in English
First Name Last Name
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย / Name in Thai  
ชื่อ / Thai Name นามสกุล / Thai Surname
วันเกิด / Date of Birth  วันที่ / Date เดือน / Month ปี / Year (ค.ศ.)
อาชีพ / Occupation เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
/ Telephone
ที่อยู่ปัจจุบัน /
Mailing Address
ตำบล / Tumbon
อำเภอ / Amphur จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย์ / Zipcode    
บุุคคลที่สามารถติดต่อได้ยามฉุกเฉิน / Emergency Contact
ชื่อ / Name เบอร์โทรศัพท์ / Telephone
มีความสัมพันธ์กับท่านเป็น /
Relationship
   

ประวัติการศึกษา / Educational Record
จบการศึกษาชั้น / Graduating level
มัธยมศึกษาตอนต้น / Junior High School มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(ปวช.) /
Senior High School (vocational certificate)
ปวส. / High Vocational Certificate ปริญญาตรี / Bachelor's Degree
ปริญญาโทหรือสูงกว่า / Master's Degree or Higher
จากสถาบัน / Institution ปีที่จบการศึกษา / Year (ค.ศ.)
กำลังศึกษาอยู่ / If still studying      
โรงเรียนหรือสถาบัน /
Institution
ชั้นปี / Year

ประวัติการทำงาน / Employment Record
ชื่อสถานที่ทำงาน /
Name of Employer
ตำแหน่งงาน / Position Held
อายุงาน (ปีและเดือน) / For How Long เบอร์โทรสถานที่ทำงาน /
Office Telephone

ท่านต้องการเรียนในช่วงวัน และเวลาใด / Requested Time of Study
English Course วันจันทร์ - พฤหัสบดี (Monday to Thursday) เวลาเรียน / Time 17.15 – 18.25 น.
English Course วันจันทร์และพุธ (Monday & Wednesday) เวลาเรียน / Time (โปรดเลือกช่วงเวลา / Select Time)
  10.00 – 12.30 น. 13.00 - 15.30 น. 18.30 - 21.00 น.
English Course วันอังคารและพฤหัสบดี (Tuesday &Thursday) เวลาเรียน / Time (โปรดเลือกช่วงเวลา / Select Time)
  10.00 – 12.30 น. 13.00 - 15.30 น. 18.30 - 21.00 น.
English Course วันอาทิตย์ เวลาเรียน / Time (โปรดเลือกช่วงเวลา / Select Time)
  10.00 – 13.00 น. 14.00 - 17.00 น.  
Thai Course เวลา / Time 09.00-16.00 น. (ไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้ / No Placement Test)
ท่านต้องการสอบวัดระดับ / Placement Test Dateได้ในวัน
กรุณาพิมพ์วันที่ท่านต้องการสอบ (Fill Date) ::
E-Mail ที่สามารถติดต่อได้ ::

ท่านทราบข่าว เอ.ยู.เอ จากที่ไหน / How did you hear about AUA?
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ / You can choose one or more choices.


  เพื่อน / Friend ป้ายโฆษณา / Banner
  ใบปลิว / Leaflet อื่นๆ / Other โปรดระบุ

     

     

 

เอ.ยู.เอ พัทยา ชั้น 4 ห้อง 447/1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
333/99 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บ างละมุง จ.ชลบุรี  20260
โทร. 038- 043621, 084 362 4669

โทรสาร. 038- 043620

E-mail : pattaya@auathailand.org
Website A.U.A Pattaya : http://aua.buu.ac.th
Website A.U.A Rajadamri : http://www.auathailand.org